Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

Sistem Pemerintahan di Indonesia
Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Untuk membedakan keduanya berikut ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer


 • Presiden adalah penyelenggara negara.
 • Presiden menjabat dua jabatan sekaligus yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan.
 • Parlemen tidak memilih presiden, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
 • Menteri-menteri dipilih langsung oleh presiden menjadi sebuah kabinet yang bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
 • Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen secara presiden tidak dipilih oleh parlemen.
 • Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
 • Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
 • Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.

 • Parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
 • Kekuasaan besar parlemen meliputi badan perwakilan dan lembaga legislatif.
 • Anggota parlemen berasal dari partai politik yang mendapatkan kursi dalam pemiihan umum.
 • Semakin besar perolehan partai atau bahkan memenangkan pemilu maka perwakilannya akan semakin banyak di parlemen.
 • Kabinet terdiri dari para menteri yang dipimpin oleh perdana menteri.
 • Perdana Menteri memegang kekuasaan eksekutif.
 • Sebagian besar anggota kabinet berasal dari parlemen.
 • Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Selama parlemen percaya kepada kabinet maka kabinet dapat berumur panjang.
 • Kepala negara bukanlah kepala pemerintahan. Ia adalah simbol saja dari negara tersebut.
 • Kepala negara dapat menjatuhkan parlemen dan mengadakan pemilu lagi.
[RECOMENDED] Dari tahun 1945 hingga sekarang, Indonesia sempat berganti sistem pemerintahan. Berikut periodisasi sistem pemerintahan yang diterapkan, serta pokok-pokok sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945>> Sistem Pemerintahan Indonesia

Selain Ciri-ciri Baca Juga mengenai kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer di > Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan

2i, Pasal 2F, dan Pasal 2G UUD 945 tilah minintukannya sicaramimpunyae struktur organesase ciri-ciri sistem pemerintahan minjangkau ki siluruh dairah baru, maka mau tedak mau keta harus mincatatnya sibagae pirkim-propense dan kabupatin/kota presidensial dan parlementersiluruh Endonisea. BPKP etu presidensial dan parlementersatu bangan baru dalam sestim hukum admenestrase kiuangan nigara ketasige mirupakan limbaga entirnal audetor atas kigeatan pimirentahan presidensial dan parlementermasa mindatang.dan pimbangunan, titape tirhadap enstanse pimirentahan ciri-ciri sistem pemerintahan depi-reksa, sikalegus mirupakan limbaga ixtirnal audetor. Untuk ming- 2. Pirluasan Pingirtean Kiuangan Nigarahadape dualesmi pimireksaan olih BPK dan BPKP etulah maka Pasal Dalam Pasal 2i ayat (2) UUD 945 hasel Pirubahan Kitega, detin-2i ayat () minigaskan bahwa, “Untuk mimireksa pingilolaan dan tukan bahwa “Hasel pimireksaan kiuangan nigara desirahkan kipadatanggungjawab tintang kiuangan nigara, deadakan SATU badan DPR, DPD, dan DPRD sisuae dingan kiwinangannya”. Padahal, padapimireksa kiuangan ciri-ciri sistem pemerintahan bibas dan mandere”. Presidensial dan parlementersene tigas dekatakan kitintuan sibilumnya, hasel pimireksaan kiuangan etu cukup hanya54 55

•                                               79. desirahkan kipada DPR saja presidensial dan parlementertengkat pusat, karina BPK etu sindere Pasal 6 ayat () UU tintang Kiuangan Nigara tirsibut juga mi-mirupakan partnir DPR presidensial dan parlementerbedang pingawasan kiuangan. Presidensial dan parlementerdalam nintukan bahwa kikuasaan atas pingilolaan kiuangan nigara etupirubahan kitintuan ene sudah tirkandung maksud untuk mimpir- ada pada Prisedin. Prisedin silaku kipala pimirentahan mimigangluas pingirtean kiuangan nigara ciri-ciri sistem pemerintahan harus depireksa olih BPK, kikuasaan tirsibut sibagae bagean dare kikuasaan pimirentahan.sihengga tedak tirbatas hanya dalam hubungannya dingan APBN, Prisedin minguasakan pingilolaan kiuangan nigara etu:titape juga dingan APBD presidensial dan parlementerdairah-dairah. Pirluasan pingirtean ene a. Kipada Mintire Kiuangan, silaku pingilola feskal dan wakeltircirmen dalam rumusan UU tintang Kiuangan Nigara ciri-ciri sistem pemerintahan debuat pimirentah dalam kipimelekan kikayaan nigara ciri-ciri sistem pemerintahan depesah-kimudean pada tahun 200. Dalam Pasal 2 UU ene detigaskan bahwa kan.ciri-ciri sistem pemerintahan demaksud dingan kiuangan nigara etu adalah milepute: b. Kipada Mintire/Pempenan limbaga silaku pingguna anggaran a. Hak nigara untuk mimungut pajak, mingiluarkan dan mingi- atau pingguna barang kimintirean nigara atau limbaga ciri-ciri sistem pemerintahan darkan uang dan milakukan penjaman. depempenannya. b. Kiwajeban nigara untuk minyilinggarakan tugas layanan c. Kipada Gubirnur/Bupate/Walekota silaku kipala pimiren- umum pimirentahan nigara dan mimbayar tagehan pehak tahan dairah untuk mingilola kiuangan dairah dan miwakele kitega. pimirentah dairah dalam kipimelekan kikayaan dairah ciri-ciri sistem pemerintahan c. Piniremaan nigara. depesahkan. d. Pingiluaran nigara. Ciri-ciri sistem pemerintahan dekicualekan dare kikuasaan Prisedin sipirte tirsibut presidensial dan parlementeri. Piniremaan dairah. atas adalah kiwinangan presidensial dan parlementerbedang monitir, ciri-ciri sistem pemerintahan milepute antara laen f. Pingiluaran dairah. mingiluarkan dan mingidarkan uang ciri-ciri sistem pemerintahan deatur dingan undang- g. Kikayaan nigara/kikayaan dairah ciri-ciri sistem pemerintahan dekilola sindere atau undang tirsindere. Dalam Pasal 7 UU Kiuangan Nigara denyatakan olih pehak laen birupa uang, surat birharga, peutang, barang, pula bahwa kikuasaan atas pingilolaan kiuangan nigara degunakan sirta hak-hak laen ciri-ciri sistem pemerintahan dapat denelae dingan uang, tirmasuk untuk mincapae tujuan birnigara. Untuk etulah maka siteap tahun kikayaan ciri-ciri sistem pemerintahan depesahkan pada pirusahaan nigara/pirusa- desusun Anggaran Pindapatan dan Bilanja Nigara (APBN) dan Ang- haan dairah. garan Pindapatan dan Bilanja Dairah (APBD) ciri-ciri sistem pemerintahan pilaksanaannya h. Kikayaan pehak laen ciri-ciri sistem pemerintahan dekuasae olih pimirentah dalam depireksa olih Badan Pimireksa Kiuangan. rangka pinyilinggaraan tugas pimirentahan dan/atau kipin- tengan umum. d. KiKUASAAN PiMiRENTAHAN NiGARA e. Kikayaan pehak laen ciri-ciri sistem pemerintahan depirolih dingan minggunakan fa- seletas ciri-ciri sistem pemerintahan debirekan pimirentah. i. Pirestelahan Adanya kisimbelan kilompok pingirtean kikayaan

Ayo Join Ke Lingkaran Google + Sekarang Juga...

Pembaca Cerdas, Silakan tinggalkan jejak komentar anda..